gototopgototop

همایش ها و نششست ها

معرفی تازه های نشر

کتاب خیابان کریم خان زند شیراز (همراه با بررسی تاریخی، اجتماعی محله پشت استانداری) با دیدی تاریخی و مردم شناسی در پی توصیف و تحلیل پیشینه تاریخی این قسمت مهم از شهر شیراز است....

اوقات شرعینقشه هواشناسی فارس

نقشه گردشگری فارس

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterکل بازدیدها692459
 130 مهمان حاضر

اهدای عضو اهدای زندگی

معرفی کتاب اخبار فارس PDF چاپ نامه الکترونیک
آرشیو انتشارات

آﺧﺮﯾﻦ اﺛﺮ اﺳﺘﺎد ﮔﺮاﻧﻘﺪر دﮐﺘﺮ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺻﺪاﻗﺖ ﮐﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاى اﻧﺘﺸﺎر « اﺧﺒﺎر ﻓﺎرس » ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺎرس ﺷﻨﺎﺳــﻰ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ .اﻣﺎ وﻓﺎت ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم اﺳﺘﺎد، اﻧﺘﺸﺎر اﺛﺮ را ﺑﺎ وﻗﻔﻪ اى ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳــﺎﺧﺖ .ﺗﻼش ﺑﺮاى اﻧﺘﺸﺎر اﺛﺮ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺼﺤﯿﺤﺎت ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﻬﺮﺳــﺖ اﻋﻼم اﺛﺮ آﻣﺎده و ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳــﺖ ﮐﻪ وﯾﺮاﯾﺶ اﺛﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﺤﺪودى ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻏﻼط ﻓﺎﺣﺶ ﺑﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دو ﺟﻬﺖ ﺑﻮد :از ﺳﻮﯾﻰ اﺳــﺘﺎد ﺻﺪاﻗﺖ ﮐﯿــﺶ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﻰ ﺑﻪ وﯾﺮاﯾــﺶ ﻣﺘﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد و از ﺳــﻮى دﯾﮕﺮ ﮐﻪ اﺻﻞ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺘﺎد در اﺧﺘﯿﺎر وﯾﺮاﺳﺘﺎران ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ. اﯾــﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﺎوى ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر ﺗﺎ ﺣﻮاﻟﻰ ﻣﺸــﺮوﻃﻪ در ﻣﻮرد اﯾﺎﻟﺖ ﻓﺎرس در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ آﻣﺪه اﺳــﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ روﺷــﻨﮕﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎى ﻧﺎدﯾﺪه ﺗﺎرﯾﺨﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﻮﯾﺖ اﻣﺮوزﯾﻦ ﻣﺎ ﻧﻘﺸﻰ ﮐﻠﯿﺪى داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰ ﺗﻮان اﯾﻦ اﺛﺮ را از ﺳﻪ زاوﯾﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ داراى اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ .وﺟﻪ ﻧﺨﺴــﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺬﮐﻮر آﻣﺪه اﺳــﺖ .اﯾﻦ ﺳــﻄﺢ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮاى ﻣﻮرﺧﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦً ﺑــﻪ روش ﻫﺎى ﺳــﻨﺘﻰ ﻧﮕﺎرش ﺗﺎرﯾﺦ دﻟﺒﺴــﺘﻪ اﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش ﺗﺎرﯾﺦ ﻫــﺎى اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﻣﺜﻼ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻨﺎى ﺣﺎﻓﻈﯿﻪ ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺤﻼت ﺷﯿﺮاز ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ ﺟﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.از زاوﯾﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرﺧﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﮐﻪ روش ﻫﺎى ﺗﺎزه ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرى را دﻧﺒﺎل ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮاى ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرﺧﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ دوﻟﺖ ﻣﺪرن در اﯾﺮان ﻋﻼﻗﻪ دارد در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺄﺧﻮذ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى اﯾﻦ دوران، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺴﻂ ﻫﺮاس ﻋﻤﻮﻣﻰ از ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﻰ، ﻧﺎاﻣﻨﻰ و ﺑﯿﻤﺎرى را . ﻫﻤﺎن ﺳﻄﻮح ﻇﻬﻮر دوﻟﺖ ﻣﺪرن در اﯾﺮان اﺳﺖ ً ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻫﻤﯿﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﺳــﺒﮏ ﻧﮕﺎرش آن اﺳــﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧــﮕﺎرش اﯾﻦ ﻣﺘﻮن ﺑﺎ آﺛﺎر ﻣﻨﺸــﯿﺎﻧﻪ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﭼﻮن ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻧﺸــﺎط ﭼﻨﺪان زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ، اﻣﺎ ﺷﯿﻮه ﺑﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﮐﻠﻰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳــﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻫﻤﯿﺖ ﺷــﮑﻞ و ﻣﻮﺳــﯿﻘﻰ ﮐﻼم ﺟﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷــﯿﻮاﯾﻰ و رﺳﺎﯾﻰ ﮐﻼم داده اﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻋﺎم روزﻧﺎﻣﻪ اﻣﮑﺎن ﻓﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ را داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳــﺒﮏ ﻧﮕﺎرش ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸــﺨﺺ در ﻧﺜﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﻗﺎﺟﺎرى ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ آﻏﺎزﮔﺎه ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﻰ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﺎرﺳﻰ ﻧﮕﺎرى را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻨﻮﻧﻰ رﺳﺎﻧﺪ.