gototopgototop
فارس نامه ابن بلخی چاپ
فارس شناسی

“فارس‌نامه “کتابی‌است پیرامون تاریخ و جغرافیای فارس که در دهه نخست قرن ششم هجری قمری نوشته شده‌است. نام نویسنده کتاب مشخّص نیست، ولی نویسنده خود در دیباچه کتاب نسب نیایش را از بلخ و خویشتن را زاده و پرورده در پارس ذکر می‌کند. از این رو معمولاً از وی با نام ابن بلخی یاد می‌شود. بخش جغرافیای فارس‌نامهبه خاطر اطلاعات بدیعی که در آن یافت می‌شود نزد پژوهشگران بسیار ارزشمند است، برای نمونه اطلاعات جالبی درباره برخی از شهرهای فارس مانند، آباده، داراب، فسا و... دارد که در منابع دیگر موجود نیست. با هم بخشی از این کتب را که به داراب و فسا اختصاص دارد می خوانیم:

پسا، بهمن پدر دارا بنا کردست و شهری است بزرگ چنانک بسط آن چند اصفهان باشد اما مختل است و بیشتر ویران و اعمال و نواحی بسیار دارد و آبهاء آن جمله کریزهاست و هیچ چشمه و آبی دیگر نیست و هواء آن معتدلست و درست و جایی سخت خرم و نیکوست و میوه ها کی در گرم سیرها و سردسیرها باشد جمله آنجا موجودست چنانک در هر باغی درخت گوز و ترنج و نارنج و انگور و انجیر و مانند این از میوه های سردسیری و گرمسیری به هم باشد بسیار و مثل آن جایی دیگر نیست و قلعه دارد محکم و شبانکاره خراب کرده بود باز اتابک چاولی آبادان کرد و کرم و رونیز از اعمال پسا است (ابن بلخی، 1385: 130).

دارابجرد، دارا بن بهمن بنا کردست شهری مدور چنانک بپرگار کرده اند و حصاری محکم در میان شهر و خندقی کی بآب معین برده اند و چهار دروازه بدین حصار است و اکنون شهر خرابست و هیچ نماندست جز این دیوار و خندق و هواء آن گرمسیر ست و درخت خرما باشد و آب روان بدست و مومیایی از آنجا خیزد از کوهی قطره قطره می چکد و کانی است کی هفت رنگ نمک از آنجا خیزد(ابن بلخی، 1385: 129 ).

 

این کتاب را گای لیسترانج و رینولد آلن نیکلسون تصحیح کرده اند و انتشارات اساطیر در سال 1385 آن را به زیور طبع آراسته است.